محیط زیست وهفته درختکاری.

 
 ۱) جذبپرتوها دو دسته از پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جاندارانباقی می گذارند. یکی از آنها پرتومادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفشاست
.
 
 
احساس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در سایه یک درخت احساس میکند تا حدی مربوط می شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت(نا گفته نماندکه که پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند) و مقداری نیزبه دلیل جذب پرتوهای ماوراء بنفش صورت می گیرد . امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفشبربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده استبنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان بهخوبی روشن می شود.
 
 
۲) جذب گرد و غبار درختان به سبب پراکندگی شاخ و برگخود بر تمام زوایا و سطوح، همچون یک گردگیر عمل می کنند. اگر درخت را به دقت نظارهکنیم می توانیم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ آن را به جای پرهای روی یکگردگیر معمولی که در خانه بکار گرفته می شود ، تصور کنیم.
 
 
با این ویژگی ،درختانی که در خاک ثابت مانده اند به منزله یک گردگیر کاشته شده در زمین نقش خود راایفا می کنند.طی بررسیهای بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً ۲۰۰ درخت در آنکاشته شده باشد تا ۶۸ تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند.کاملاًواضح است که با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸ تن گرد وغبار ، رایگان خواهد شد درصورتیکه بدون این درختان باید هزینه بسیاری را برای این کار اختصاصداد.
 
 
۳) تولید اکسیژن هوای مورد نیاز انسان در روز حدود۱۵ کیلوگرم است. درحالی که جذب غذای مورد احتیاج وی به آب ۵/۱ کیلوگرم و غذا ۵/۲ کیلوگرم می باشد.ازاین مقدار هوای سالم که به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصدآن را اکسیژن تشکیل می دهد. گازهای دیگر مانند گاز کربنیک، نئون و هلیوم به همراهاکسیدهای ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزی از وزن هوا را تشکیل می دهند.مثلاً گازکربنیک ۰۳ %گاز کربنیک سریعاً به مرگ انسان منتهی می شود. تأکید می شود که مقدارزیادی از اکسیژن آزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد. حال اگر درخت وفضای سبزی وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گازکربنیک در هوا و کمبوداکسیژن به خوبی نمایان می شود.علفها و چمنزارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبززیادی را به وجود می آورند مثلاً یک متر مربع چمن چیده(بریده) شده به ارتفاع ۳-۵سانتیمتر دارای ۶تا۱۰ مترمربع سطح سبز می باشد.در صورتی که همین چمن در حالت کوتاهنشده در هر متر مربع دارای ۲۰۰متر مربع سطح سبز است.براساس این محاسبه تنها ۵/۱مترمربع چمن کوتاه نشده میتواند به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولیدکند.
 
 
۴) تولید فیتونسید:بررسیهای دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد کهدرختانی مانند گردو،کاج ، نراد،بلوط ، فندق، سروکوهی،اکالیپتوس،بید،افرا،زبان گنجشکو داغداغان از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند که برای بسیاری ازباکتریها و قارچهای تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد.در عین حال تولیدچنین موادی توسط درختان برروی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندانچنین بیان می کنند:مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است.نیمکره راست درتنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند احساس محبت،خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقشدارد.در حالی که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهای مکانیکی انسان مانند تنظیم وقتو سروقت حاضر بودن را بعهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در کارهای روزمره وشرایط محیط زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می کشد که ایت امر موجباختلال بین دو نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز انسان می گردد.دانشمندان پیبرده اند که درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دونیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانیدارند.بنابراین نقش آرامبخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان میگردد.
 
 
۵) تعدیل آب و هوا:درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در کاهشدمای میکروکلیما و افزایش رطوبت نسبی هوا ایفا می کنند.دمای یک هکتار فضای سبز درمرداد ماه تا ۵/۴ درجه کمتر از فضای مجاور خالی از درخت است.و به همین نحو رطوبتنسبی درون یک فضای سبز تا۱۱% بیش از محیط خارج اندازه گیری شده است.با تعدیل دوپارامتر یاد شده ،فضای سبز، میکروکلیمایی به وجود می آورد که آسایش فیزیکی مناسبیبرای زیست انسان در پی دارد.
 
 
۶) موثر در کاهش آلودگی صدا:در حالی کهآلودگی هوای تهران یا آلودگی جویهای سیاه رنگ و گندیده قابل رؤیت می باشد،بسیاری ازشهروندان تهرانی جنجال هیاهوی اطراف خود را آگاهانه یا ناخودآگاهانه نادیده گرفته وآن را جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی شهری می دانند. صدای گوش خراش فروشندگان دوره گردبا بلندگو، موتورسواران با سروصدا در هر ساعت از روز،اتومبیلها با اگزوز ناقص و بوقزدنهای بی مورد،مته های مختلف جهت کندن و لوله گذاری و با آسفالت خیابانها ، صدایبلندگوهای گوناگون ، فضای شهررا با آلودگی صوتی ،آلوده می سازند.
 
باید توجه کردکه عادت به نوعی آلودگی دلیل برمصونیت در مقابل آن نیست بلکه عادت به معنای کاهلی ،و هرچه بیشتر مستهلک شدن و غرق شدن در آلودگی است.اخطاریه اتحادیه پزشکان مبنیبرآلودگی صوتی را باید جدی تلقی کرد. هرصدای نا خواسته ای که به گوش انسان برسدآلودگی صوتی محسوب می شود و حتی صدای موسیقی ملایمی که به طور نا خواسته از خانههمسایه به گوش برسد آلودگی صوتی به حساب می آید زیرا خود مخل آسایش فرد است.عکسالعمل انسان در برابر صدا بستگی به عوامل ذهنی مثل شدت صدا ، فرکانس صدا و به عواملعینی مانند مقبولیت یا عدم مقبولیت فرستنده صدا دارد.صداهای ملایم عکس العملهایخاصی را در انسان پدید می آورد هنگامی که شدت صدا به ۷۰ یا ۸۰ دسی بل می رسد تأثیرات سر وصدا می تواند ایجاد کری موقتی یا دائمی کند،و آن در حالی است که سلولهایگیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند.این تأثیرات بر انسان به طورمستقیم صورت می گیرد.تآثیرات غیر مستقیم صدای ناخواسته بر انسان غیر قابل لمساست.بی خوابی ،پاره شدن افکار ،کم حوصلگی ،عصبی بودن ، بروز بیماریهای روانی ، ازعوارض صداهای ناخواسته است.سبک شدن خواب ـ کاهش زمان خواب عمیق که جزء آلودگیهایناخودآگاه هستند.کاهش مدت رویا ـ پریدن از خواب بر اثر صداهای ناهنجار که آلودگیآگاه شمرده می شوند.واکنشهای فوق به وسیله آلودگی صوتی معادل ۴۰-۵۰ دسی بل ایجاد میشود و حاصل این واکنشها بدون تردید ، کاهش بازده قدرت فکری و جسمی را در پیدارد.
 ●
به علاوه واکنشهای اعصاب گیاهی انسان نیز به نسبت آلودگی متفاوتاست:
 
 
۱) کاهش ضربان قلب و ناراحتی در آهنگ قلب و چرخه خون(افزایش احتمالسکته قلبی
 
 
۲) واکنشهای ناشی از فشار عصبی،در نتیجه تولید بیش از حد هورمونفرار آدرنالین و هورمون حمله آدرنالین می گیرد.
 
 
۳) دگرگونی آهنگ تنفس ونبض
 
 
۴) کاهش گرمای پوست
 
 
۵) کاهش واکنش مقاوم به صوت
 
 
۶) تنگی عروق
 
 
۷) اختلال در نظم متابولیسم بدن
 
 
۸) آلودگی صوتیغیرقابل تحمل که خود موجب انحراف سیستم اعصاب گیاهی و حرکتی شده که در نتیجه ایناختلال بر کل بدن مؤثر است.این جریان موجب بروز یک سلسله واکنشهای احساسی میگردد.مانند اختلال در حرکت معده پیدایش تومور در معده و روده ، درد اعضاء درونی بهصورت کنش و پیچش.
 ●
رابطه بین سروصدا و سرطان:
 
براساس تازه ترین مطالعاتانجام شده توسط پژوهشگران فرانسوی ، بین سر و صدا و بیماری سرطان در انسان رابطه اینزدیک وجود دارد.این مطالعات جدید و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجلهفرانسوی(پاری ماچ) درج شده است.در آنجا آمده است:سروصدای شدید و تکرار آن باعثتضعیف عمومی مصونیت بدن انسان و در نتیجه تضعیف مقاومت وی در مقابل بیماریهایخطرناک می شود. بر اساس این مطالعات ، سروصدای زیاد بر ساختار هورمونهای بدن انسانتأثیر منفی می گذارد و باعث اخلال در کار آنها و سپس سرطان هورمون می شود.
 ●
نقشگیاهان در کاهش آلودگی صدا:
 
امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که درختان و درختچههای می توانند در کاهش آلودگی صدا مؤثر باشند اگرچه خود صدا ممکن است رشد گیاه رابه مخاطره می اندازد. کاهش رشدی در حدود۴۱% دریک مزرعه توتون که در معرض صدای شدیدقرار گرفته ، دیده شده است. به هر حال کیفیت کاهش صدا در درختان و درختچه های مختلفبرحسب اندازه برگ ، تراکم شاخ و برگ ، نوع و بلندی درخت تفاوت دارد.
 
باآزمایشهایی که به عمل آمده دیده شده که درختان و فضای سبزی که درحاشیه خیابانهاایجاد شده است اثرکاهندگی بیشتری نسبت به دیوارهای صداگیرپیش ساخته و مصالحساختمانی دارند.با این حساب نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی و کاهش هزینه هایساختمانی (دوجداره شدن پنجره ها و دیوارهای بلند) و زیبایی شهر کاملاً مشخص میشود

/ 2 نظر / 104 بازدید
آرش

http://hamedaaniaan.persianblog.ir/post/61/ مهم

بدون شرح

انسان هایی که ثروتمندند و تحصیل کرده اند فقط اسمشان رواج یافته اما ثروتمند بودن دلیل دیگه ی بی محلی به حیوانات میباشد ولی دوستداران حیوانات اگر پولدار باشند میتوانند به این موجودات زیبا کمک کنند.این پیام رو برای تمام کسایی ارزشی برای حیوانات قائل نیستند مینویسم:نادان!عوضی!بی مصرف هااااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!