کودکان وآلودگی محیط زیست

انهدام محیط زیستEnvironmental Degradation):)

هم اکنون تخریب جنگلها ، فرسایش خاک ، پیشروی کویرومحدودشدن زمین های کشاورزی ، تهی  شدن دریاهاازذخایرآبزی ، بهره برداری بی رویه ازمنابع معدنی ، انقراض گونه های گیاهی وجانوری ،آلودگی هواوآب وخاک ازشناخته شده ترین جنبه های تخریب وآلودگی سیاره زمین به شمارمی رود.

درمیان موجودات زنده انسان بیش ازسایرموجودات محیط زیست خودراتغییرمی دهدوباعث شکل گیری انواع آلودگی ها می گردد.حتی علل بسیاری ازحوادث وبلایای طبیعی هم فعالیت های انسان است.اینک دامنه آلودگی هواازمناطق  صنعتی وفرازشهرهاوکشورهافراتررفته ولایه های حیاتی زمین راهدف قرارداده است.آلودگی آب به یک مشکل جهانی تبدیل شده است.حجم ترکیبات سمی که به صورت فاضلاب درزمین تزریق می شودروزبه روزافزایش می یابد.نکته قابل توجه دراین موارداثراتی است که برروی سلامتی انسانهامی گذارد.هوا، آب ، خاک،  نظایرآن ها مهم ترین منابع حیاتی هستندکه آلودگی هریک ازآ نهااثرات مستقیمی برمجموعه زیستمندان روی کره زمین می گذارد.

هرسال چندین میلیون نفردرنتیجه آلودگی هوادرشهرهای بزرگ ومناطق  صنعتی  جان می بازندویابه علت بیماری های مزمن به نوعی زندگی همراه بامرگ تدریجی تن می دهند.

شمارافرادی که به آب سالم دسترسی ندارندبه میلیونهانفرمی رسد.دربسیاری ازجوامع درحال توسعه مردم ازکمترین امکانات بهداشتی محروم بوده ودربرابرساده ترین بیماری های محیطی ناتوان وآسیب پذیرند.

محیط زیست ،تغییرات:Changing Environment))

محیط زیست همچنان درحال تغییراست.استفاده ازگازهای مخرب لایه ازن ، امکان انتشارسرطان وبیماری های پوستی راافزایش داده است.درنتیجه استفاده فزاینده ازسوخت های فسیلی دمای کره زمین  درحال افزایش است.

استفاده ازموادرادیواکتیو،فلزات سنگین وورودآنهابه زنجیره غدایی نیزمشکلات بی شماری رادرسلامتی افرادایجادنموده است.

کودکان ومحیط زیست:

·        ازنظراکولوژیکی چندویژگی کودکان راازسایرگروههای سنی متمایزکرده است:

·        کودکان بزرگترین گروه انسانی اند.

·        آنان بیش از30%کل جمعیت جهان راتشکیل می دهندضمن اینکه درکشورهای درحال توسعه این مقداربه50%هم می رسد.

·        کودکان هم نسل بعدی راتشکیل می دهندوهم مسوولیت  ارتباط نسل حاضر بانسلهای آینده رادارند.

·        کودکان درتصمیم گیری های امروزکه نتایج آن به آنان مربوط می شودکمترین دخالتی ندارند.

·        آنان دربرابرانواع آلودگیهای محیط زیست آسیب پذیرترازسایراقشارهستند.

·        افزون برمواردمذکورکودکان بزرگترین مصرف کنندگان غذا،انرژی، آموزش ،بهداشت، مهارت ودیگرمنابع مادیدرزمان حاضرمی باشند.سرانجاماینکه آنان هیچ گونه نقشی درآلودگی محیط زیست وتخریب منابع طبیعی ندارند.

کودکان وآلودگی محیط زیست :

اساساکودکان سازگاری Adaptation))کمتری بامحیط زیست خود(خانه، محله، مدرسه، اجتماع دارند) وبه همین علت درمقایسه بابزرگسالان دربرابرعوامل بیماری زا(انسانی، طبیعی) مقاومت کمتری داشته وآسیب پذیرترند.متاسفانه هرازگاهخی گزارش های نگران کننده ای در موردبیماری ومرگ  ومیرکودکان انتشارمی یابد.موضوع مرگ ومیرکودکان ازآن چنان اهمیتی برخورداراست که امروزه به عنوان یکی ازشاخص های مهم توسعه درجوامع مختلف  شناخته می شود.برنامه محیط زیست ملل متحدUNEP)) درسال 1990گزارشی اختصاصی باعنوان" کودکان ومحیط زیست " انتشارداد.که بااین عبارت آغازشده است:انهدام محیط زیست درحال کشتن کودکان است.دراین گزارش تکان دهنده به جنبه های مختلف محیط زیست وارتباط آن باکودکان اشاره شده که برخی نکات مهم وبرجسته آن درموردتخریب محیط زیست واثرات آن برروی سلامت وبهداشت کودکان می باشد.تخریب جنگلها، بیابان زایی، بهره برداری فزاینده اززمین های کشاورزی درحال توسعه ضمن کاهش میزان تولیدوفراوری، سطح تغذیه کودکان راکاهش میدهد.

تنگدستی، وجودفاضلاب ها وآب آلوده ازجمله عواملی اندکه بطورمستقیم بهداشت کودکان را تهدیدمی کند.

دراین جوامع سالانه14000000کودک زیر5سال به علت استفاده ازآب آلوده ،عدم برخورداری ازخدمات بهداشتی ،آلودگی محیط زیست، بیماری های مسری، سءتغذیه جان خودراازدست داده وبیش از3میلیون نفرنیزدچارمعلولیت می شوند.این درحالیست که حدود1000000موردازاین مرگ ومیرهاباهزینه ای اندک یعنی ازطریق تغذیه باشیرمادر، قطره های خوراکی، رعایت بهداشت موادغذایی، واکسیناسیون، همچنین مدیریت بهترمحیط زیست قابل پیشگیری است.آلودگی هوانیزبرروی کودکان اثراتی به مراتب بیشترازبزرگسالان دارد.بطوریکه هرسال 2000000/4کودک  زیر5سال به علت ابتلاء به بیماری های تنفسی ناشی ازآلودگی هوا می میرند.درکشورهای صنعتی نیزکه تاچندی پیش رهاسازی یا"سرراه گذاردن"کودکان، اصلی ترین عامل زیست محیطی تهدیدانان به مرگ ومیریامعلولیت بود.،اکنون جای خودرابه آلودگی محیط زیست بویژه آلودگی هوا بویژه آلودگی حاصل ازتخلیه ترکیبات شیمیایی درمحیط زیست داده است.بیماری نوظهورایدزبرروی کودکان تاثیربیشتری دارد.بیش از5000000/1نفراززنان جهان به ویروس این بیماری خطرناک آلوده اند.کودکانی که ازاین زنان متولدمی شوند،تنها20%تا25%شانس زنده ماندن پس ازتولدرادارند.وجودپرتوهای رادیواکتیونیزازعوامل بروزسرطان وناتوانی جسمی درکودکان شناخته شده است.

کودکان وتوسعه پایدار:

منظورکلی ازتوسعه پایدارSustainable Development))بهره برداری نسل حاضرازمنابع طبیعی ومدیریت منابع محیط زیستی به گونه ای است که نسلهای آینده نیزبتوانندازاین منابع بهره مندگردند.امروزه کودکان درکانون برنامه های توسعه پایدارقراردارند.

آنان اولین نسل ازنسلهای آینده می باشند.چنانچه نسل حاضر نتواندنیازهای اساسی کودکان امروزیانسل بعدراتامین نماید،آنان چگونه خواهندتوانست نسلهای آینده راازشانس برخورداری ازیک زندگی پایدار،بهره مندسازند؟!

طبق یک آماری که توانستم تهیه کنم بیشترین میزان مرگ ومیردرآفریقای سیاه وآسیای جنوبی است.که متاسفانه همان کشورهای درحال توسعه اند.

مرگ ومیرکودکان:

ازدهه1980تاکنون پیشرفت های قابل توجهی دروضعیت بهداشتی جهان حاصل شده که می توان به کاهش مرگ ومیرهای کودکان وافزایش امید به زندگی (تقریبا درهمه جا)اشاره نمود.باوجوداین تفاوت های فاحشی درمیان کشورهای فقیروغنی مشهوداست.

برای مثال طی این مدت نرخ مرگ ومیر کودکان درچندکشورمانندفنلاند،سوئد،ژاپن به کمترین میزان یعنی 1000/6رسیده است.حال آنکه در149کشورموردمطالعه بویژه درآفریقاوآسیا نرخ مرگ ومیرکودکان از1000/100بیشتراست.

باوجودپیشرفت های یادشده ،مرگ ومیرکودکان درجهان چشمگیراست.

براساس گزارش UNICEFهرسال حدود13000000کودک براثرابتلاء به بیماری های مزمن تنفسی ،سوءتغذیه ، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال ، سرخک، سل جان خودراازدست می دهند.

همانطورکه پیداست بیماری های مذکورمستقیماباآلودگی های محیط زیست رابطه دارند.برای مثال نقش 2عامل آلودگی هوا وآب درابتلاء به بیماری های تنفسی ومزمن  انکارناپذیراست.سوءتغذیه ودیگربیماری ها نیزنتیجه تخریب محیط زیست یافقدان امکانات بهداشتی است.

سرطان، دشمن آینده کودکان:

سرطان ازجمله بیماری های ناشی ازتماس افرادباآلاینده های محیط زیست است.آژانس بین المللی سرطان 60عامل مهمن محیطی ایجادسرطان راشناسایی کرده که موادشیمیایی ، پرتوها، داروها، موقعیت جغرافیایی ، فعالیت ها ی صنعتی ،رژیم غذایی ،دخانیات ، ویروس ها والکل ازمهم ترین آنهاست.درکشورهای صنعتی 20% ازمرگ ومیرافراد،به سرطان مربوط می شود.مواردبروزاین بیماری درحال افزایش است.این افزایش معمولا درافرادبالای 60سال بیشترقابل مشاهده است.کودکان باتوجه به فزونی تعدادومقاومت کمی که دارندبیشتردرمعرض این بیماری هاهستند.آنچه مسلم است اینست که باپیشرفت علم پزشکی نقش آلودگی های محیط زیست دراین زمینه روشن ترخواهدشد.

حفاظت  ازمحیط زیست کودکان:

کودکان درطول زندگی خودبا3محیط زیست درارتباط اند.

·        محیط زیست کوچک:Micro Environment

که به دامان مادر واتاق مخصوص نگهداری آنهامحدودمیش

/ 0 نظر / 65 بازدید