غارسهولان

تنهاژاک دمورگان ،جهانگردمشهورفرانسوی بین سالهای 1896-1892که درایران مشغول نوشتن کتاب جغرافیای غرب ایران بوده غاررادیده وبه کمک ساکنین روستابوسیله کلک ازراه آبی واردغارگشته است وازراه خشکی بیرون آمده است.اویک کروکی ازغارتهیه کردکه باشمای واقعی غار60%همپوشانی دارد.سپس درسال 1350ه.ش یک هیئت غارنوردازدانشگاه آکسفوردباتجهیزات کاملی ازغاردیدن کردندودرباره آن اینطورنوشتند:

"غارسهولان یکی ازعجیب ترین غارهای آبی جهان به شمارمی آید."

سرانجام درسال 1370هیاتی برای شناسایی ازغاردیدن کرده واقدامات اولیه راانجام دادندودرنهایت سال1376،اقدام به بازگشایی مسیرهای ورودی کرده ونهایتا درسال1379توسط شهرداری مهابادمورداستفاده موقت قرارگرفت.هنوزهم برای کشف مسیرهای دیگرغاربایدتلاش کرد.این غارهم اکنون بوسیله شرکت تعاونی گردشگری وتفریحی غارسهولان وشهرداری مهاباداداره می شود.مردم بومی ومحلی این منطقه می گویندسالهاپیش این غارکاملابکربودوعاری ازهرنوع دست یازی انسانها.بالای ورودی این غاریک کندوی طبیعی زنبورعسل وجودداشته که همیشه عسل ازآن می چکیده.مردم محلی به حال سرخوردن ونشسته واردغارمیشدند.آنهااغلب برای شکارکبوتربه داخل غارمی رفتند.

غارازنظرتاریخی:

به گفته اغلب کارشناسان این غارازقدیمی ترین مکانهاست ونشانه هایی ازسکونت افرادازدیربازدرآن یافت شده است.دراین رابطه سفال های مربوط به دوره اشکانی (پارت ها) وجام مسی پی سوزمربوط به دوره ایلخانان مغول یافته شده است که این آثاربه تاییدکارشناسان میراث فرهنگی استان نیزرسیده است.

غاراز2بخش تشکیل شده است.یک بخش آبی:  که از3حوضچه به هم پیوسته به وجودآمده وعمیق ترین نقطه آن 52مترومیانگین عمق آن 20مترمی باشد.البته بخش تحتانی(کف بستربه خوبی دربسیاری قسمت هانمایان است.

احتمال توسعه غارهم به یقین ممکن است.درقسمت مذکورقندیل هابه اشکال مختلف ازسقف آویزان گشته وبعضی ازآنهابه موجودات زنده شباهت زیاددارندکه ساکنین محلی برهریک نامی نهاده اند. مثلا لاک پشت- فیل- خوشه انگور- هشت پا- اختاپوس و...

که باقایق های کوچک که یک غریق نجات هم درآن نشسته وباپوشیدن جلیقه هایی که مانع ازغرق شدن می گردددرمسیرآبی میتوان به رفت وآمدوبازدیدپرداخت.

غارازنوع فعال می باشدودلیل فعال بودن آن هم رشدقندیل هاست.

بخش خشکی غار:به کونه مالان مشهوراست.که مرکب ازدوواژه است که به معنای سوراخی است که مردمی درآن سکنی گزیده باشند.روزگاری که سربازان روس درمهابادمردم راقتل عام می کردندبه روستاییان اطراف نیزرحم نکرده ، به همین دلیلروستاییان نزدیک سهولان به  این بخش غارپناه آورده ومدت هادرآن زندگی کرده اند.

موجودات داخل غار:

زیستمندان غالب این غارعبارتنداز:کبوتر- خفاش- آرتمیا.

خفاشهادرجاهایی که نوربه سقف نمی رسدبطورخوشه ای ازسقف آویزان اند.آرتمیاهم نوعی نرم پوست درداخل آب می باشد.

درنقطه اتصال قسمت آبی به بخش خشکی شیب تندی وجودداردکه درانتهای این شیب تونل باریکی به عمق 20الی 30مترکنده اند.به عقیده کارشناسان روزگاری راهی مخفی بین قلعه بالای کوه وداخل غاروجودداشته واین راه براثرتکان هایی که زمین داشته مسدودشده است وساکنین این غارخواسته اندباایجاداین تونل دوباره این راه رابازکنندولی به علت کمبوداکسیژن ونداشتن وسایل کافی موفق به این کارنشده اند.

درباره قلعه بالای کوه بایدگفت : اکنون دیواره های سنگی قلعه موجودمی باشدودرکناراین قلعه سنگی  آثاردیگری دال بروجودقلعه ای دیگروجودداردکه مصالح بکاررفته درآن ازنوعخاک محلی است وکاملاازگل ساخته شده بود.که اکنون به صورت یک تل باقی مانده است.باتوجه به موقعیت قلعه بالای کوه واطراف آن برقلعه( چه کچ)درغرب روستا وهمچنین قلعه صارم بگ درشرق مهابادمعلوم است روزگاری که مراغه پایتخت ایلخانیان مغول بوده ازنظرنظامی موردتوجه خاص حاکمان وقت بوده است.

مختصات سنگ ها وآب داخل غار:

جنس سنگهاآهکی دولومیتی وآهکی رسوبی می باشد.

فشارهادرداخل غار

892میلی بار

رطوبت

70%الی80%

ارتفاع آب ازسطح دریا

1780متر

دمای هوای داخل غار

13درجه سانتیگراد

دمای آب درفصول مختلف

7-10درجه

PH

8/6

هدایت جریان الکتریکیEC

576

 

علاوه برغارسهولان ، مهاباددارای جاذبه های توریستی زیادی می باشدازجمله:

فقره قا یا فرورتشگاه درروستای اگریقاش در10کیلومتری مهاباد.

جزیره باصفاوفرح بخش اطراف دریاچه سدمهاباد

مقبره بداق سلطان بانی شهرمهاباد

مسجدسرخ

حمام لج درروستای لج و....

نتیجه گیری:

مکان های توریستی – تفرجی مذکورکه به نوعی بطورکامل پوششی مناسب برای اکوتوریسم منطقه است ودرواقع مهم ترین بخش دراقتصادداخلی می توانندبه شمارروند،حائزاهمیت بسیاری درجذب گردشگران داخلی وخارجی هستندکه به عنوان یک صنعت بدون دودمیتواندموردمطالعه گسترده قرارگیردوتحقیقات گسترده ای نیزروی این بخش متمرکزگردد.

/ 0 نظر / 33 بازدید