بیودیزل سوختی دوستدارطبیعت

بیودیزل سوختی همگام باطبیعت:

کمبود ‌یا‌ ‌به‌ ‌عبارتی‌ ‌کاهش‌ ‌ظرفیت‌ ‌پالایشی‌ ‌در‌ ‌جهان،‌ ‌یکی‌ ‌از‌ ‌عوامل‌‌بروز‌ ‌این‌ ‌مشکلات‌ ‌است‌ ‌اما‌ ‌موضوع‌ ‌به‌ ‌همین‌ ‌جا‌ ‌ختم‌ ‌نمی‌شود‌‌زیرا‌ ‌آلودگی‌ ‌ناشی‌ ‌از‌ ‌سوخت‌‌های‌ ‌فسیلی‌ ‌و‌ ‌پایان‌پذیر‌ ‌بودن‌ ‌آنها‌‌نیز‌ ‌از‌ ‌دیگر‌ ‌عواملی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بشر‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌تلاش‌ ‌برای‌ ‌دستیابی‌‌به‌ ‌سوخت‌های‌ ‌جانشین‌ ‌برای‌ ‌این‌ ‌منابع‌ ‌واداشته‌ ‌است. ‌بیودیزل‌ ‌سوختی‌‌جدید‌ ‌و‌ ‌تجدید‌پذیر‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌در‌ ‌بسیاری‌ ‌از‌‌کشورهای‌ ‌دنیا‌ ‌متداول‌ ‌است.

بیودیزل‌ ‌سوختی‌ ‌تجدید‌ ‌پذیر‌ ‌و‌‌تجزیه‌‌پذیر‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌روغن‌ ‌گیاهی ‌یا‌ ‌چربی‌ ‌حیوانی‌ به دست‌‌می‌آید. ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌را‌ ‌می‌توان‌ ‌براحتی‌ ‌با‌ ‌گازوئیل‌ ‌مخلوط‌ ‌و‌ ‌در‌‌خودروهای‌ ‌گازوئیل‌ ‌سوز‌ ‌استفاده‌ ‌کرد.

‌ذرات‌ ‌معلق‌ ‌و‌‌هیدروکربن‌های‌ ‌نسوخته‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌اگزوز‌ ‌خودروهای‌ ‌دیزلی‌ ‌خارج‌ ‌می‌‌شوند،‌‌سمی‌ ‌و‌ ‌سرطان‌زا‌ ‌هستند‌ ‌و‌ ‌تهدیدی‌ ‌برای‌ ‌سلامت‌ ‌انسان‌ها‌ ‌به‌ ‌شمار‌‌می‌آیند. ‌این‌ ‌در‌ ‌شرایطی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌نتایج‌ ‌مثبت‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌بیودیزل‌‌در‌ ‌کاهش‌ ‌سمیت‌ ‌و‌ ‌آلودگی‌ ‌هوا‌ ‌از‌ ‌سوی‌ ‌ارگان‌ها‌ ‌و‌ ‌سازمان‌های‌‌معتبر‌ ‌جهانی‌ ‌تایید‌ ‌شده‌ ‌است‌.

‌برای‌ ‌مثال،‌ ‌گیاه‌ ‌سویا‌  دی‌اکسید کربن ‌هوا‌ ‌را‌ ‌جذب‌ ‌می‌‌کند‌ ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌استخراج‌ ‌روغن‌ ‌از‌‌دانه‌های‌ ‌سویا،‌ ‌به‌ ‌بیودیزل‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌شود.

‌سوختن‌ ‌این‌ ‌ماده،دی‌اکسید کربن‌‌ ‌تولید‌ ‌می‌کند‌ ‌و دی‌اکسید کربن‌‌ ‌تولید‌ ‌شده‌ ‌به‌ ‌وسیله‌‌گیاهی‌ ‌که‌ ‌سوخت‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌تهیه‌ ‌شده‌ ‌است،‌ ‌باز‌ ‌جذب‌ ‌می‌شود.

‌این‌ ‌چرخه‌ ‌هیچ‌ ‌دی‌اکسید‌ ‌کربنی‌ ‌وارد‌ ‌طبیعت‌ ‌نمی‌کند و نتایج‌‌تحقیقات‌ ‌نشان‌ ‌داده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اگر 20 ‌درصد‌ ‌باک‌ ‌خودرو‌ ‌را‌ ‌با‌‌بیودیزل‌ ‌پر‌ ‌کنیم،‌ ‌هیچ‌ ‌نیازی‌ ‌به‌ ‌تغییر‌ ‌سیستم‌ ‌احتراق‌ ‌یا‌ ‌تغییر‌‌قطعات‌ ‌خودرو‌ها‌ ‌نیست‌ ‌و‌ ‌می‌توان‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌را‌ ‌بدون‌ ‌هیچ‌ ‌اشکالی‌‌در‌ ‌موتورهای‌ ‌امروزی‌ ‌مصرف‌ ‌کرد‌.

طبیعی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌پر‌ ‌کردن 20‌درصد‌ ‌از‌ ‌باک‌ ‌خودرو‌ ‌با‌ ‌این‌ ‌ماده‌ ‌به‌ ‌همین‌ ‌مقدار‌ ‌از‌‌آلاینده‌‌هایی‌ ‌مانند‌ ‌دی‌اکسید‌ ‌کربن،‌ ‌هیدروکربن‌ها‌ ‌و‌ ‌منواکسیدکربن‌‌می‌‌کاهد،‌ ‌اما‌ ‌درخصوص ‌گوگرد‌ ‌این‌ ‌مقدار‌ ‌حتی‌ ‌قابل‌ ‌توجه‌تر‌ ‌است؛‌‌چنان‌ ‌که‌ ‌گوگردی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌حاصل‌ ‌می‌شود، 15 ‌درصد‌ ‌و‌‌تقریبا‌ ‌غیرقابل‌ ‌اندازه‌‌‌گیری‌ ‌است‌ ‌بنا‌بر‌این‌ ‌دست‌‌کم‌ ‌برای‌ ‌کاهش‌‌گوگرد‌ ‌در‌ ‌سوخت‌ ‌دیزل‌ ‌می‌‌توان‌ ‌از‌ ‌مخلوط‌ ‌بیودیزل‌ ‌و‌ ‌گازوئیل‌‌استفاده‌ ‌کرد.

‌علاوه‌ ‌بر‌ ‌اینها،‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌مخلوط‌ ‌بیودیزل‌‌و‌ ‌گازوئیل‌ ‌سبب‌ ‌حذف‌ ‌دود‌ ‌متراکم‌ ‌و‌ ‌سیاه‌ ‌حاصل‌ ‌از‌ ‌سوخت‌‌خودروهای‌ ‌دیزلی‌ ‌خواهد‌ ‌شد. ‌حتی‌ ‌بویی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌سوختن‌ ‌آن‌ ‌ایجاد‌‌می‌‌شود،‌ ‌شبیه‌ ‌بوی‌ ‌سیب‌زمینی‌ ‌سرخ‌ ‌کرده‌ ‌و‌ ‌ذرت‌ ‌بو‌ ‌داده‌ ‌است،‌‌یعنی‌ ‌به‌ ‌میزان‌ ‌چشمگیری‌ ‌بوی‌ ‌بد‌ ‌گازوئیل‌ ‌را‌ ‌کاهش‌ ‌می‌‌دهد،‌ ‌اگر‌‌چه‌ ‌صد‌ ‌در‌ ‌صد‌ ‌حذف‌ ‌نمی‌‌کند‌.

بر‌ ‌اساس‌ ‌تحقیقات‌ ‌ما‌ ‌آمریکا،‌‌آلمان‌ ‌و‌ ‌مالزی‌ ‌از‌ ‌جمله‌ ‌کشورهایی‌ ‌هستند‌ ‌که‌ ‌روی‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌کار‌‌کرده‌اند. ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌در‌ ‌آمریکا‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌یک‌ ‌سوخت‌ ‌جانشین‌ ‌برای‌‌موتورهای‌ ‌دیزلی‌ ‌بشدت‌ ‌مطرح‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌سالانه‌ 300‌‌ ‌میلیون‌ ‌گالن‌‌بیودیزل‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌کشور‌ ‌تولید‌ ‌می‌شود‌ ‌اما‌ ‌با‌ ‌افزایش‌ ‌درخواست‌‌برای‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌و‌ ‌ایجاد‌ ‌واحدهای‌ ‌صنعتی‌ ‌تولید‌ ‌کننده،‌ ‌قرار‌ ‌است‌‌میزان‌ ‌تولید‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌در‌ ‌آمریکا‌ ‌به 600 ‌میلیون‌ ‌گالن‌ ‌در‌ ‌سال‌‌برسد. ‌در‌ ‌کشور‌ ‌آلمان‌ ‌نیز‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌در‌ ‌بسیاری‌ ‌از‌ ‌اتوبوس‌‌ها‌‌استفاده‌ ‌می‌شود.

علاوه‌ ‌بر‌ ‌این،‌ ‌تولید‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌می‌تواند‌‌بخش‌‌ ‌را‌ ‌نیز‌ ‌به‌ ‌تحرک‌ ‌وادارد،‌ ‌زیرا‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌از‌ ‌روغن‌های‌‌گیاهی‌ ‌به‌ ‌دست‌ ‌می‌آید،‌ ‌پس‌ ‌با‌ ‌تولید‌ ‌آن‌ ‌نیاز‌ ‌بیشتری‌ ‌به‌ ‌کاشت‌‌دانه‌های‌ ‌گیاهی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌اشتغالزایی‌ ‌در‌ ‌بخش‌ ‌کشاورزی‌ ‌کمک‌‌می‌‌کند. ‌

نکته‌ ‌مهم‌ ‌دیگر،‌ ‌امکان‌ ‌استفاده‌ ‌مجدد‌ ‌از‌ ‌روغن‌های‌‌گیاهی‌ ‌سوخته‌ ‌برای‌ ‌تولید‌ ‌بیودیزل‌ ‌است. ‌از‌ ‌روغن‌های‌ ‌سوخته‌ ‌که‌ ‌در‌‌بسیاری‌ ‌جاها‌ ‌از‌ ‌جمله‌ ‌اغذیه‌ ‌فروشی‌ها‌ ‌به‌ ‌مقدار‌ ‌زیاد‌ ‌استفاده‌ ‌و‌‌در‌ ‌پایان‌ ‌روز‌ ‌دور‌ ‌ریخته‌ ‌می‌شوند،‌ ‌می‌توان‌ ‌در‌ ‌تولید‌ ‌بیودیزل‌‌استفاده‌ ‌کرد.

به طور کلی سوخت‌ ‌بیودیزل‌ ‌خاصیت‌ ‌روان‌‌کنندگی‌‌زیادی،‌ ‌تقریبا‌ ‌دو‌ ‌برابر‌ ‌سوخت‌ ‌های‌ ‌معمولی،‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌دلیل‌ ‌آن‌‌ویسکوزیته‌ ‌بالای‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌است؛‌ ‌بنا‌بر این‌ ‌می‌‌تواند‌ ‌سبب‌ ‌افزایش‌‌عمر‌ ‌خودرو‌ ‌شود. صرفه‌جویی‌ ‌در‌ ‌مصرف‌ ‌سوخت‌ ‌را‌ ‌نیز‌ ‌به‌ ‌همراه‌‌دارد.

حتی‌ ‌با‌ ‌اضافه‌ ‌کردن‌ ‌حدود 2 درصد‌ ‌بیودیزل‌ ‌به‌ ‌نفت‌ ‌سفید‌‌می‌توان‌ ‌خاصیت‌ ‌روان‌کنندگی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌افزایش‌ ‌داد.‌در‌ ‌یک‌ ‌جمع‌بندی‌‌می‌‌توان‌ ‌گفت‌ ‌که‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌بیودیزل‌ ‌سبب‌ ‌وابسته‌ ‌نشدن‌ ‌به‌ ‌سوخت‌‌دیزل‌ ‌حاصل‌ ‌از‌ ‌نفت‌ ‌خام‌ ‌می‌شود.

منابع‌ ‌هیدروکربوری،‌ ‌پایان‌‌پذیر‌ ‌هستند‌ ‌که‌ ‌تشکیل‌ ‌آنها‌ ‌میلیون‌ها‌ ‌سال‌ ‌زمان‌ ‌برده‌ ‌است‌ ‌و‌‌ما‌ ‌با‌ ‌مصرف‌ ‌آنها‌ ‌در‌ ‌واقع‌ ‌سرمایه‌‌هایی‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌میان‌ ‌می‌بریم‌‌که‌ ‌تجدیدپذیر‌ ‌نیستند حتی‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌مخلوط‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌با‌ ‌گازوئیل‌‌نیز‌ ‌می‌تواند‌ ‌به‌ ‌کاهش‌ ‌‌20‌‌ ‌درصدی‌ ‌مصرف‌ ‌گازوئیل‌ ‌منجر‌‌شود.

استفاده‌ ‌از‌ ‌بیودیزل،‌ ‌کاهش‌ ‌چشمگیر‌ ‌در‌ ‌میزان‌ ‌آلاینده‌‌ها‌‌را‌ ‌در‌ ‌پی‌ ‌دارد‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌دلیل‌ ‌تجزیه‌پذیر‌ ‌بودن‌ ‌براحتی‌ ‌در‌ ‌طبیعت‌‌جذب‌ ‌می‌شود‌ ‌و‌ ‌سمیت‌ ‌بسیار‌ ‌پایین‌ ‌این‌ ‌سوخت،‌ ‌کار‌ ‌کردن‌ ‌و‌ ‌حمل‌‌و‌ ‌نقل‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌آسان‌ ‌تر‌ ‌می‌کند.

توجه‌ ‌به‌ ‌آنچه‌ ‌صنعت‌ ‌سبز‌‌یا‌ ‌شیمی‌ ‌سبز‌ ‌خوانده‌ ‌می‌شود‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌کاهش‌ ‌آلودگی‌ ‌و‌ ‌صدمه‌ ‌به‌‌طبیعت‌ ‌کمک‌ ‌می‌کند،‌ ‌امروزه‌ ‌در‌ ‌بسیاری‌ ‌از‌ ‌کشورهای‌ ‌جهان‌ ‌مورد‌‌توجه‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌ما‌ ‌نیز‌ ‌نباید‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌زمینه‌ ‌عقب‌ ‌باشیم؛‌ ‌چنان‌‌که‌ ‌امروزه‌ ‌با‌ ‌افزایش‌ ‌بهای‌ ‌بنزین‌ ‌و‌ ‌دیگر‌ ‌فرآورده‌های‌ ‌نفتی،‌‌مصرف‌ ‌سوخت ‌‌هایی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌منابع‌ ‌گیاهی‌ ‌به‌ ‌دست‌ ‌می‌‌آید‌ ‌نیز‌‌بسیار‌ ‌مورد‌ ‌توجه‌ ‌است. گمان‌ ‌می‌کنم‌ ‌همه‌ ‌اینها‌ ‌دلایل‌ ‌خوبی‌ ‌باشند‌‌که‌ ‌توجه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌سوخت‌ ‌جلب‌ ‌کنند.

/ 0 نظر / 34 بازدید